Mgr. Jana Mynářová, psycholog a psychoterapeut
fotografie-top
fotografie-detail
fotografie-spodek

Kontakt: Dolní 433, Frenštát pod Radhošťem, tel.: +420 722 12 90 90, e-mail: macea@centrum.cz, icq a skype dle dohody

Psycholog nebo psychoterapeut, Brno

Psychologie, psychoterapie, psychotesty: Mgr. Jana Mynářová, psycholog a psychoterapeut - psychologické články

Poznáte se v eneagramech?

 

Na následujících řádcích se dočtete něco málo o typech duší z východní, súfijské, tradice. Nejsou tak známé jako horoskopy, můžete v nich však objevit samy sebe. Zkuste si povšimnout, který eneagram toho o vás nejvíce vypovídá, zajímavé to může být i ve dvojici s přítelem. Možná pak dospějete k tomu, proč jste se zrovna vy dva našli, k čemu se vzájemně potřebujete. Pokud vás tato hra zaujme, více se dozvíte v knize ENEAGRAM od autorů Rohr-Ebert.

 

Jednička

Jedničky k sobě dokáží být velmi tvrdé až nesmlouvavé, a to platí i o vztahu k druhým. Jen těžko se díky silně vyvinuté sebekritice smiřují se svými nedostatky a mají potřebu je překonávat. To jim zároveň dává sílu, aby podněcovali k práci na sobě i druhé. Jsou to velcí idealisté, rádi vyhledávají vzory, které jsou pro ně mnohdy nedostižné. Nic je nedokáže zklamat víc, než poznání, že i jejich ideál má své drobné nedostatky. Velmi touží po spravedlnosti, pravdě a mravním řádu. Dá se na ně spolehnout, vzhledem k tomu, že mají silný smysl pro povinnost, jsou přesní a nesmlouvaví. Když se něco nepovede, jejich častou reakcí je zlost, ať už na sebe či směrem k druhým. Někdy se ji snaží potlačit a skrýt, což vede k tomu, řeknou něco jiného než doopravdy cítí, což může na okolí působit někdy zmateným dojmem. Zvlášť, když pak vybouchnou někdy později, na nesprávném místě. Životním úkolem jedniček je naučit se přijímat svět takový, jaký je, nelpět na jeho přetváření. Když se jim navíc podaří vyrovnat se se svou vnitřní zlostí, jsou výbornými partnery.

 

Dvojka

Člověk - dvojka velmi závisí na druhých, čeká na jejich potřeby, podle kterých se dokáže "přetvořit". Když si představíme, že by byl z vody, jakoby zaujímal tvar teprve podle tvaru nádoby - tj. druhého člověka. Snaží se ve všem vyhovět, všem pomoci, jeho sebehodnota je vytvářena na tom, že se snaží být nepostradatelným. To pak může vést k vnitřnímu chaosu, může ztrácet vnitřní základnu a jistotu, která by byla na druhých nezávislá. Potřeba pomáhat druhým je výrazem toho, že si samy se sebou neví rady, mnohdy druhým poskytují to, co by naopak chtěly získat. Proto když se na ně podíváme pozorněji, zjistíme, že jsou v podstatě egoistické. Když je jim možnost pomáhat odepřena, dokáží citově vydírat, stávají se majetnické. Jejich životním úkolem je tedy poprat se s vlastní pýchou, dospět k poznání, že někdy je největší pomocí druhým to, že jim nepomáháme. Někdy je přínosnější naučit se rozumět sami sobě a svým citům, neutíkat před sebou za druhými.

 

Trojka

Lidé tohoto typu dokáží kolem sebe šířit pozitivní energii, umí druhým dodat odvahy. Sami jsou orientované na výkon, na dosahování cílů. Ty si dokáží vytýčit a jít tvrdě za nimi, jejich vnitřní motivací je však touha po uznání. Chtějí mít jistotu, že jsou dobré, že zvládají, možná jim dříve chybělo ohodnocení od okolí. Proto někdy, jakoby mimochodem, udělají kariéru, dokáží se vypracovat od nuly. Nejde tedy ani tak o majetnické typy, pro něž by byly peníze vším, spíše je žene touha "dokázat to", dokázat to sám sobě i druhým. Tomu umí uzpůsobit svůj život a podřídit ho vysokým cílům. Mohou se napasovat do jakékoliv role a přitom zahrát, že jim ohromně sedí a že se v ní cítí dobře. Proto je jejich životním úkolem vyrovnat se se sklony k podvádění a lžím. Vyrovnat se s tím, že člověk nemusí vždy vyjít z boje jako vítěz a přesto mu to neubírá na hodnotě. Pokud se dokáže odpoutat od svých rolí, na kterých díky ješitnosti velmi lpí, může být velkým vzorem pro všechny ostatní.

 

Čtyřka

Čtyřky jsou umělecky založené, mají vrozenou kreativitu, kterou vyjadřují hudbou, tancem, kresbou, literaturou. Rády se halí do roušky tajemství, chtějí zůstat pro okolí za každou cenu originální. Proto je popouzí jakékoliv společenské normy, rády je nabourávají. Odmalička vyrůstají v životním pocitu, jakoby byly z jiné planety a na tento svět se dostaly jakoby náhodou. Dokáží se zapálit pro věc, stát se až fanatickými vyznavači čehokoliv - od vegetariánství, odporu ke globalizaci, alternativního způsob života až po různá náboženská hnutí. Oslovuje je tajemno, nevědomí, síly, které se vymykají kontrole člověka. Dokáží být pro druhé inspirativní, ale převážně od nich čerpají energii. Nejsou majetnické, to by je svazovalo a zabraňovalo by ji to v tom, aby mohly po něčem toužit. Životním úkolem čtyřky je vyrovnat se s existencí omezení a norem, přijmout skutečnost, že i sebekázeň má nějaký smysl. Nesnažit se před tím uniknout křečovitou originalitou. Setkání s vyzrálou čtverkou může být pro druhé velmi osvěžující.

 

Pětka

Tento typ duše má dar otevřenosti a vnímavosti ke všemu novému. Umí dobře naslouchat, jsou vnímavými společníky. Občas prožívají určitou prázdnotu a mají potřebu ji nějak zaplnit, což je vede ke sběratelství. Dávají přednost rozumu před city, dříve myslí, než jednají, často se snaží o kontrolu svých emocí. Proto je pro ně těžké city vyjádřit, což může zvenku působit chladným a namyšleným dojmem. Pokud toto převáží nad jejich vnímavostí, mohou mít problémy s navazováním kontaktů, protože není vidět pod jejich slupku a lidé mohou dát na klamný první dojem. Jejich racionální založení je vede k touze po získávání nových informací, což se může projevit četbou, poznáváním nových krajů, apod. Mají obvykle systematické myšlení, je pro ně jednoduché si věci třídit a škatulkovat, což je ale mnohdy spíše propracovaným systémem, jak se ubránit před nejednoznačností vnějšího světa a života vůbec. Bohužel přemíra rácia vede k tomu, že příliš nedají na své pocity a jejich vnitřní život je pro ně velkou neznámou. Životní partner "pětky" musí být tolerantní a spíše ji citlivě povzbuzovat k postupnému odkrývání vnitřního světa. Když vyzrají, mají velkou schopnost zůstat nad věcí a nezabývat se maličkostmi, nejsou malicherní.

 

Šestka

Šestky jakoby vedly život na dvou úrovních. Dokáží být laskavé, něžné, příjemné, mají potřebu získání životních jistot, o které usilují. Dokáží s druhými vycházet po dobrém, ale jen tehdy, když se jim chce. Mají totiž extrémně vyvinutý čich na rozpoznání možných úkladů a nebezpečí, což paradoxně svým chováním vyvolávají. Mnohdy se tak zapletou do katastrofických scénářů, takže díky těmto vizím začnou být podezřívaví a tím vlastně připravují kolem sebe půdu na to, aby se jejich scénář odehrál. Jejich pochybnosti se netýkají jen okolí, ale i sebe samých, proto je pro ně těžké přijmout i pochvalu a ohodnocení svých činů. I za tím vidí nějaký vedlejší záměr. Základním kamenem úrazu šestek je strach a jejich životní úkol je vyrovnání se s ním. Dokázat uvěřit sám sobě i druhým je ten základní boj, který by měla šestka vyhrát.

 

Sedmička

Tito lidé dokáží uvěřit všemu, čemu věřit chtějí. Mají schopnost přizpůsobit si realitu svým dojmům a učinit z ní závěry, které potřebují. Dokáží být vnímaví a hraví jako děti, nebezpečím pro ně mohou být autority, kterým snadno podlehnou a od kterých si nechají spoustu věcí "nakukat". Své bolístky z minulosti dokáží velmi dobře maskovat, proto působí otevřeným dojmem. Cenou, kterou za to platí, je to, že zůstávají stále na povrchu věcí a vztahů. Tendence si svět idealizovat a obava z hloubky a bolesti z nic dělá časté zastánce různých "pozitivních směrů", např. New Age. Když se k tomu přidá nestřídmost a touha mít všechno rychle a bez námahy, jsou pro ně rizikem drogy, experimentování se změněnými stavy vědomí pomocí různých technik (holotropní dýchání, apod.), vyhledávání opojných zážitků s alkoholem... Když se jim v životě podaří vyzrát na svou tendenci k povrchnosti, vyrovnají se se strachem z bolesti a stanou se méně impulzivními, jsou z nich spolehliví a moudří partneři do života.

 

Osmička

Tento typ člověka je vnitřně velmi silný, má velkou vnitřní energii, se kterou bojuje za spravedlnost a pravdu. Jakékoliv nepoctivé jednání intuitivně vycítí a chce hned zjednat nápravu. Proto mají druzí vedle něho dojem, že jsou pod jeho ochranou, v dobrých rukou. Na osmičku se dá spolehnout, staví se na stranu slabších. Vzhledem k jejich síle je pro ně obtížné přijmout autority, sami se mnohdy autoritářsky chovají. Někdy z nich může jít až strach, což si vůbec nemusí uvědomovat. Ve skutečnosti svou moc posilují proto, že se bojí cítit slabé a nemohoucí. To by pro ně bylo velmi těžké unést. Jejich siláctví je vede až k vyhledávání konfliktů, rády si ve jménu pravdy zabojují. Výzvou je pro ně zejména to, když mohou otřást starými zvyklostmi a odhalit něco nového, ryzího, když mohou bojovat za nějakou myšlenku. A co je rizikem? Že se ve svém odhadu zmýlí a tvrdohlavě jdou bránit místo spravedlnosti nespravedlnost. Případně, že ve jménu pravdy jiné utlačují a je v podstatě nemožné je z jejich omylu vyvést.

 

Devítka

Devítka je milý a příjemný člověk, který se nikam nežene. Není pro druhé ohrožující, nemají potřebu s ním soupeřit, protože ho není mnohdy vidět. Umí ocenit druhé lidi, nemá předsudky, je symbolem čestnosti. Vzhledem k tomu, že je devítka snadno přehlédnutelná, nebývají její kvality druhými povšimnuty a doceněny. I když devítky umí nalézt vhodnou formu, jak sdělit to, co potřebují, nemusí je být slyšet a to může vést tomu, že se samy podceňují. Jejich pokora může sklouznout do falešné skromnosti, na které si vystaví své sebehodnocení. Mají pak potřebu všem ukázat, jak jsou tady pro ně a chtějí slyšet chválu za to, co pro všechny na svůj úkor dělají a nic za to nechtějí. Nejsou někdy nakloněny poslouchat své vnitřní impulzy a to je vede k obavám, co v nich vlastně dřímá, jaké je jejich nitro. To může vést k problémům v reakcích na pudová témata jako je sexualita, agrese, apod. Když se dokáží vyrovnat s pocity méněcennosti a budou více naslouchat svým vnitřním impulzům, jsou pro druhé srozumitelní a velmi příjemní společníci.

 

ZPĚT